Om SKIMF

 

Inom stadens organisation finns flera idrottsföreningar, alla med skiftande verksamhet och innehåll. Gemensamt för föreningarna är att de ingår i SKIMF - Stockholms kommunalanställdas idrotts- och motionsförbund, som är förbundet för Stockholms stads idrotts- och motionsföreningar. SKIMF informerar, stöder och aktiverar föreningarna och dess medlemmar till ökad motions- och friskvårdsverksamhet.

     
 
Förbundets verksamhetsplan 2023
 
Ändamål och uppgifter
SKIMF:s sammansättning, ändamål och uppgifter är fastställda i förbundets stadgar. Av dessa framgår att SKIMF är ett samarbetsorgan för de idrottsföreningar som är verksamma inom stadens förvaltningar och bolag. Förbundet har till uppgift:
-att stödja motions- och fritidsverksamhet,
-att samla idrottsföreningarna inom förbundet for motions- och hälsofrämjande aktiviteter,
-att arbeta för att kommunens förvaltningar och bolag främjar motions- och idrottsverksamhet bland de anställda,
-att verka för att erforderliga lokaler och utrymmen inom- och utomhus ställs
till föreningarnas förfogande,
-att skapa lämpliga tävlings- och representationsbestämmelser,
-att låta anordna kommunalmästerskap samt genomföra motionsarrangemang,
-att söka och upprätthålla fortlöpande samarbete med andra idrotts organisationer,
-att svara för kontakten mellan anslutna föreningar och kommunen i anslags och utbildningsfrågor samt
-att verka för ökad friskvård inom förvaltningar och bolag
  Läs hela VP för 2023 här!  
     
  Läs förbundets stadgar här!